זמני היערכות בבקשות לאשרות העסקה לתקופה של עד 3 חודשים

נוהל הטיפול בבקשות למתן היתרי העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים (מספר 5.3.0041), מאפשר למעסיק ישראלי להעסיק עובד זר בישראל לתקופה קצובה שאינה עולה על 3 חודשים לצורך ביצוע משימה זמנית או חולפת, וזאת בנסיבות מיוחדות בלבד, לדוגמא, כאשר נדרשת העסקת טכנאי זר בישראל לצורך התקנת מכשירים שיוצרו ע”י חברה שבחו”ל, הדרכת עובדים מקומיים ופיקוח על עבודתם בסניף חדש של חברה זרה שנפתח בישראל, חיפוש אחר לקוחות פוטנציאלים מטעם חברה זרה ובדיקת אפשרויות לשיתוף פעולה עם חברות מקומיות בישראל, וכד’.

במסגרת קטגוריה מסוימת זו של אשרות העבודה בישראל לעובד זר, על המעסיק להמציא מסמכים אשר יש בהם בכדי להעיד על השכלתו של העובד הזר, דהיינו, תעודת השכלה ממוסד אקדמאי להשכלה גבוהה, או הכשרה מקצועית רלוונטית אשר נדרשת לביצוע הפרויקט של המעסיק.

מן הראוי לציין כי גובה שכרו של העובד הזר אינו נדרש להיות כפל השכר הממוצע במשק (כפי שנדרש לצורך קבלת אשרת העסקה למומחה זר), אך חייב להיות שווה או גבוה משכר המינימום בישראל.

היתר ההעסקה ניתן בד”כ לתקופה של עד שלושה חודשים מיום אישור הבקשה באגף ההיתרים, והמעסיק אינו רשאי להגיש בקשה להארכת תוקף ההיתר במסגרת קטגוריה זו. העסקת העובד הזר תתאפשר רק לאחר קבלת ההיתר ואשרת ההעסקה, ועל העובד הזר לעזוב את ישראל בסיום תוקף האשרה.

תהליך קבלת אשרת ההעסקה לתקופה של 3 חודשים כולל חמישה שלבים, כדלקמן:

  1. הגשת בקשה מפורטת לאגף ההיתרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, לקבלת היתר העסקה על ידי המעסיק. על המעסיק לכלול בבקשה פרטים העונים על הדרישות המוקפדות של משרד הפנים, כגון פרטי החברה המבקשת, תיאור הפרויקט הנדרש, הנימוקים לבקשה, פרטי העובד והצורך בהעסקתו, תנאי העסקתו של העובד וכו’, וזאת טרם כניסת העובד הזר לישראל.
  2. לאחר קבלת ההיתר הנדרש מאת אגף ההיתרים, על המעסיק לפנות ללשכת רשות האוכלוסין במשרד הפנים בבקשה למתן אשרת כניסה לעובד הזר, ובמקביל להגיש בקשה להנפקת האשרה הנדרשת בשגרירות ישראל במדינת מוצאו של העובד הזר.
  3. לאחר קבלת הבקשה להנפקת האשרה מאת משרד הפנים, תנפיק שגרירות ישראל במדינת מוצאו של העובד אשרת כניסה זמנית (בד”כ לתקופה של חודש), וזאת בכפוף לקבלת המסמכים הנדרשים ועריכת הבדיקות הרפואיות הנדרשות על ידי העובד.
  4. לאחר כניסת העובד לישראל, תונפק אשרת עבודה ב/1 לכל תקופת ההיתר וזאת בעת כניסת העובד דרך ביקורת הגבולות בנמל התעופה בן גוריון, או במשרד הפנים שבשדה התעופה לאחר כניסתו של העובד לישראל. יש לציין כי האשרה תקפה לכניסה חד פעמית לישראל בלבד.
  5. במידה והעובד מעונין לצאת ולשוב לישראל במהלך תקופת עבודתו, על המעסיק להגיש בקשה למשרד הפנים לקבלת אישור כניסה רב פעמי (אינטר ויזה) לכל התקופה שהאשרה בתוקף.

לנוכח העובדה שתקופת ההיתר המאושרת על ידי יחידת ההיתרים לצורך העסקת העובד הזר בישראל הנה קצרה ביותר (דהיינו, עד ל- 3 חודשים), ולנוכח העובדה כי המעסיק אינו רשאי להגיש בקשה להארכת תוקף ההיתר במסגרת ההליך המתואר לעיל, הרי שיש לבצע את התהליך כולו, החל מתחילתו (דהיינו, הגשת הבקשה בהתאם לדרישות ולנהלים המוקפדים של משרד הפנים) ועד לסופו (דהיינו, עד לקבלת האשרה הנדרשת), במהירות האפשרית, תוך מתן תשומת לב מירבית ללוחות הזמנים של המעביד, לוח הזמנים של משרד הפנים בישראל (כולל חופשות וחגים אשר נכללים בימי תקופת ההיתר המאושר), כמו גם בהתאם ללוח הזמנים של השגרירות במקום מוצאו של העובד, והזמן הנדרש לעובד לצורך המצאת המסמכים הנדרשים לצורך קבלת האשרה, וזאת בהתחשב בעובדה כי כל יום שחולף מיום מתן היתר ההעסקה נכלל בימי העסקת העובד הזר בישראל, גם אם אינו מנוצל ע”י העובד, ואפילו אם העובד טרם נכנס ארצה. משך התהליך המתואר לעיל אורך כשלושה חודשים לערך, ולעיתים אף נמשך זמן רב יותר.

 

האמור במאמר זה אינו מהווה חוות דעת משפטית ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני. האחריות בשימוש על הנאמר במאמר הינה על הקורא בלבד.

מאמר זה נכתב ע”י משרד עו”ד דותן כהן, העוסק בתחום דיני ההגירה לישראל, ארה”ב, ואוסטרליה.