תקנון האתר

תקנון

 1. כללי
  • הוראות תקנון זה יחולו על ביצוע של כל הזמנה ורכישת שירות על ידי המשתמש באתר זה, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול הדעת הבלעדי של משרד עורכי הדין דותן כהן (להלו: “המשרד“). לפיכך, מתבקש המשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר זה טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר.
  • המשרד שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון, למחוק ו/או להוסיף על תנאי השימוש באתר ללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד, בכל עת, ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי. לפיכך, השימוש בתנאי אתר זה לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמת המשתמש לכל שינוי בתקנון, כך שנוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר במועד השימוש.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
  • שימוש באתר זה, לרבות רכישת שירות משפטי על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכי הנו מסכים להוראות תקנון זה, וכן כי הנו מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות.
  • כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה.
  • המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכיו האישיים בלבד, ולא לצורך עסקי.
  • הרישום באתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש למשרד ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
 2. שימושים אסורים באתר
  • בעת השימוש באתר, ובכל הנוגע לתוכנו, אין המשתמש רשאי להשתמש בתנאי האתר למטרה שאינה חוקית, ו/או מטרה האסורה על פי תנאי השימוש, כולל עשיית הפעולות ו/או המעשים כדלקמן:
   1. עשיית שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
   2. שידור, העלאה, הפצה, פרסום מידע מכל סוג שהוא, כולל מידע שהנו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע, או כל ביטוי פוגע אחר;
   3. הפעלת כל יישום, באמצעות מחשב או באופן אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולים לחבל במערכות המחשב של המשרד;
   4. שיבוש או או הפרה של כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת, לרבות אסיפת מידע אישי על המשתמשים באתר, שיש בידם לפגוע במשתמשים אחרים, או להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
   5. פרסום מידע או חומר אחר הכולל מידע כוזב או מטעה.
  • מובהר בזאת כי אי עמידה במגבלות אלו עלולות להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף את המשתמש לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.
 3. הזכאים לביצוע הזמנות לקבלת שירותים משפטיים באמצעות האתר:
 • משתמשי האתר אשר עומדים בתנאים המצטברים המפורטים להלן רשאים לבצע הזמנות לקבלת שירותי המשרד באמצעות אתר זה:
  1. משתמשים בני 18 ומעלה או תאגיד המאוגד והרשום כדין.
  2. היה והרוכש קטין מתחת לגיל 18 או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס,יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.
  3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת קבועה במדינת מגוריו.
 • מובהר בזאת כי למשרד נתונה הרשות בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדית למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר ו/או לבטל את שימושם בתוכן האתר בשל התנהגות שאינה הולמת ו/או ביצוע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר,לרבות אי ציות לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות.
 1. השירותים ואופן ההזמנה

האתר מציע למשתמשים רכישת שירות משפטי באמצעות האתר, הכול בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של המשרד. מובהר בזאת כי המשרד רשאי, בכל עת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע בשירותים המוצעים למשתמשים באתר, וכן לקבוע את אופן השירות ומחירו.

5. רישום לאתר ואופן הטיפול בהזמנה

 • על מנת לבצע הזמנה של שירות מתוך האתר, יש לבחור את השירות ולמסור פרטים אישיים בסיסיים של המשתמש שיופיעו בדף ההזמנה. כגון: שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מס’ כרטיס אשראי, תוקף, וכל פרט אחר אשר יש למוסרו לצורך ביצוע ההזמנה. על מנת שההזמנה תיקלט כראוי במערכת, יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים. במידה ונמסרו פרטים שגויים, לא יוכל המשרד להבטיח את ביצוע ההתקשרות.
 • מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע האמור לעיל, וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי השדות הנדרשים והמחויבים בתהליך ההזמנה של שירותי האתר מהווים תנאי הכרחי לסיום הליך ההזמנה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון, אמין ומדויק, וכן כי ביצע את ההזמנה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש ישמר במאגר המידע של החברה, ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות על פי תקנון זה ו/או בהתאם להוראות כל דין.
 • ההזמנה תאושר לצורך מתן השירות למשתמש רק לאחר קבלת אישור על ידי חברת כרטיסי האשראי ובהתאם ליתר הוראות תנאי השימוש.
 • ההזמנה תירשם במערכת המחשבים של המשרד. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה תוך 2-3 ימי עסקים ממועד סיום ביצוע ההזמנה. משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה כשלעצמו על ביצוע ההתקשרות בין הצדדים, ואינו מחייב את המשרד. הרישום הממוחשב במערכת מחשבי המשרד יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות באתר.
 • מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למשרד עקב שיבוש הליכי מתן השירות.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מחלקת החשבונות של המשרד בטלפון תוך יום עסקים לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, כי בצוע פעולה יחשב כמושלם רק לאחר אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.
 • בקשה של משתמש לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, יש לאשרה על ידי המשרד ולשיקול דעתו הבלעדי של המשרד. במידה והשינוי יאושר ע”י חברת כרטיסי האשראי ויחויב בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי, על המשתמש לשאת בתשלום העמלה כאמור.
 • מובהר בזאת, כי ההחלטה להשתמש באתר המשרד, והאחריות על תוצאות השימוש בו, חלה על המשתמש בלבד, והמשרד לא ישא בשום אחריות בגין נזק הנובע או הקשור לשימוש באתר, עיכוב בשימוש בו או אי יכולת להשתמש באתר מכל סיבה אחרת.

6. ביטול העסקה על ידי החברה

 • מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן יהא המשרד רשאי לפסול הצעה של משתמש ו/או לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, גם במקרה בו נשלחה הודעה על אישור ההזמנה למשתמש. הצעה שנפסלה ו/או התקשרות שבוטלה לא תזכה את המשתמש בכל סעד שהוא ולא תהא למשתמש כל טענה כנגד המשרד:
  1. במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר או באימייל או באמצעי אחר לגבי השירות, לרבות מחיר השירות או תיאורו על בסיסו נערכה ההזמנה;
  2. במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון” ו/או, עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את המשרד, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת המשרד את הפעילות התקינה של האתר או מתן השירות;
  3. במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין השירות שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 1. מועדי מתן השירות
  • השירות ינתן למשתמש באתר לאחר שהתמורה בגינו שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי ולאחר שהלקוח העביר את מסמכי ההתקשרות הרלבנטים של המשרד כשהם חתומים על ידו, בהתאם לתנאים הרשומים באתר כפי שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.
  • במידה ויתברר למשרד כי לא ניתן, במסגרת אמצעיו ובהתאם לנהליו הרגילים, לספק את השירות למשתמש ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים, יהא המשרד רשאי לבטל את העסקה בכל מועד עד מתן השירות למשתמש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, ישיב המשרד למשתמש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או יבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והמשתמש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה.
 1. איסוף ושימוש במידע
  • המשרד מכבד את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו.
  • תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. המשרד רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלו על מנת לשקף שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן בתקנון זה ויפורסם באתר. השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו, על כן מומלץ בזאת לעיין במדיניות זו מעת לעת.
  • על אף המאמץ שעושה המשרד לתקף את המידע באתר ואת תקינות תפעול המידע, תיתכן תמיד אפשרות שבמידע, בתכנים ובשירותים המפורטים באתר נפלו שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או מידע שאינו מעודכן. המשרד לא יהא אחראי לשום נזק העלול להיגרם למשתמש עקב קיום שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות /או אי דיוקים כאמור.
  • המשרד אינו אחראי לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה אליו, או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.
 1. אבטחת מידע
  • המשרד עושה ככל שביכולתו על מנת להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיו, באמצעות נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש כי המשרד מקדיש משאבים ונוקט באמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם אין בידי המשרד היכולת למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.
  • המשרד משתמש בכל אמצעי ההגנה העומדים לרשותו, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון,. אמצעי ההגנה כאמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר ומערכת המחשבים של המשרד.
  • המשרד נוקט באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואג לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, במטרה להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
  • מובהר בזאת כי המשרד מתעדכן באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על-מנת לספק למשתמשי האתר ולקוחותיו את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה או פריצה, לרבות כניסה לא מורשת למאגרי המידע של המשרד. עם זאת יש להבהיר בזאת, כי במקרים שאינם בשליטת המשרד ו/או נובעים מכח עליון, אין המשרד מתחייב שהאתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של המשרד וכי ידוע למשתמש שהמשרד לא ישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 1. יצירת קשר בנושא פרטיות

אם ברצון המשתמש למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי לגביו במערכת מחשבי המשרד עליו לשלוח דואר אלקטרוני ל: Accounting@Relocation-Law.com. בכל תכתובת יש לכלול פרטים מלאים, לרבות כתובת אימייל ליצירת קשר.

 1. שונות

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא שבין המשתמש לבין המשרד בכל הנוגע לאופן השימוש באתר לצורך ביצוע תשלום ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת  לעניין זה.

 1. יצירת קשר

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל מחלקת האדמיניסטרציה של המשרד באמצעות המייל: Accounting@Relocation-Law.com.