המסמכים הדרושים בעת הגשת בקשה לויזה E-2

ויזה E2

ארה”ב חתומה על אמנה הדדית עם מדינות שונות המאפשרת קבלת ויזת עבודה ארעית- E-2. ויזה E-2  הנה ויזת עבודה ארעית המוענקת על ידי ממשלת ארה”ב למשקיעים ויזמים, על מנת לקדם ולפתח את כלכלת ארה”ב, תוך הרחבת היצע שוק העבודה.

ויזה E-2 מאפשרת למשקיעים בעלי דרכונים/אזרחות של מדינות החתומות על אמנת משקיעים עם ארה”ב, להרחיב את פעילותם בארה”ב וכך הנם רשאים לגור באופן זמני בארה”ב, קרוב למקום השקעתם.

ישראל אינה חתומה על אמנה זו, אולם ממשלת ארה”ב אישרה לאחרונה תקנות אשר יאפשרו בקרוב לאנשי עסקים ומשקיעים ישראלים לקבל ויזת E-2. עם זאת, שגרירות ארה”ב בתל אביב מקבלת בקשות המוגשות עבור ישראלים בעלי אזרחות כפולה, כאשר האזרחות הנוספת היא של מדינה המקיימת אמנת משקיע עם ארה”ב.

במסגרת מאמר זה נפרט את המסמכים אותם יש להציג בעת הגשת בקשה לויזה E-2 בשגרירות ארה”ב.

על פי דרישת השגרירות, יש להגיש את הבקשות בקלסר, המחולק באמצעות תוויות (Tabs) מסומנות באותיות או ממוספרות.

על כל תווית לכלול כלהלן:

Tab A- מכתב נלווה המודפס על נייר המכתבים הרשמי של החברה. על המכתב לפרט את זכאות החברה למעמד ויזה E-2, וכן פירוט כי החברה עומדת בכל הדרישות לזכאות אשרת E-2 על פי הדרישות שהוגדרו במדריך משרד החוץ של ארה”ב לפי סעיף . FAM 402.9 9

Tab B- תוכן עניינים המפרט את המסמכים המצורפים ומיקומם בתיק.

Tab C- יש לצרף את טופס הבקשה DS-156E, חלק 1- פרופיל העסק וחלק 2- צוות החברה. יש לענות על כל השאלות, ואין לציין “ראה מצורף” כתשובה.

Tab D- בחלק זה יש להוכיח כי החברה עומדת בדרישות הבעלות.

  • באם מדובר בחברה ציבורית, יש לצרף עותק מתורגם של רישום החברה ממשרד המשפטים הישראלי המפרט את שמות בעלי המניות ואחוזם ממניות החברה, וכן הצהרה של רו”ח המפרטת את מספר המניות הנסחרות בכל בורסה לניירות ערך.
  • באם מדובר בחברה בבעלות פרטית יש לצרף את מסמכי הבעלות.
  • עבור חברות אשר נמצאות בבעלות חברות ישראליות אחרות או בבעלות תאגיד יש לצרף מסמכים המזהים את בעלי המניות לפי אזרחותם.
  • עבור חברות אשר התאגדו בארה”ב יש לצרף תעודת תאגיד, תעודת המניות המונפקת לבעלי המניות, רשיון עסק וחוזה שכירות.

בכל אחד מהמקרים לעיל, יש לצרף אישור רשמי מרו”ח המציין את אופי החברה, מבנה, חלוקת הבעלות ואזרחותם של בעלי המניות.

Tab E- הוכחת אזרחות ישראלית – אזרחות החברה נקבעת על פי אזרחותם של הבעלים שלה. על כן, על מנת להוכיח אזרחות יש לצרף העתק דרכון בתוקף של הבעלים של חברת האם.

Tab F- הוכחת ההשקעה – יש לצרף המחאה או הוכחת העברה בנקאית המוכיחות כי קיימת השקעה של הון על ידי הבעלים או החברה אשר מגישה את הבקשה לקבלת ויזת E-2.

Tab G- יש להוכיח את אמיתות החברה העסקית.  לצורך כך יש לצרף את המסמכים הבאים- תכנית עסקית של 5 שנים, חוזים עם ספקים, קבלנים ולקוחות, דוחו”ת כספיים עדכניים, חיובים וזכויות של המיזם, דו”ח שנתי עדכני, דיווחי החזרי מס בארה”ב, קבלות על רכישת ציוד עסקי לחברה העסקית  וכיוצ”ב.

H- הוכחה כי ההשקעה משמעותית לחברה. חברות סטארט-אפ רשאיות להציג עלויות הקמה לצד הוכחות כי העלויות המוצגות הינן ממשיות ומידתיות לשלם הקמת עסק.

Tab I- הוכחה כי ההשקעה עונה על דרישת המהותיות – מבקש ויזת E-2 אינו זכאי לקבלה אם ההשקעה תייצר הכנסה רק עבורו ועבור משפחתו. יש להגיש מסמכי 2W או טפסי 1099 המוכיחים כי החברה מעסיקה עובדים חוקיים. חברות סטארט-אפ צריכות לצרף העתק עדכני של דוחו”ת פיננסיים.

Tab J- יש לצרף טופס הגשת ויזה עבור העובד- טופס 160- DS מלא, קבלה על תשלום אגרה ממשלתית, תמונת פספורט על פי דרישות השגרירות, טופס DS-156E, קורות חיים של העובד, מכתב על גבי נייר מכתבים של החברה המסביר מדוע העובד חייב להיות בארה”ב ותיאור האחריות שלו במיזם, העתק הדף הראשון של דרכון העובד.

Tab K- טפסי בקשת ויזה עבור כל אחד מבני המשפחה של מגיש הבקשה- טפסי DS-160 מלאים, קבלה על תשלום אגרה ממשלתית, תמונת פספורט על פי דרישות השגרירות, העתק הדף הראשון של דרכון המועמד לויזה, והוכחת הקרבה המשפחתית בין המבקש ובני משפחתו- תעודת נישואין או תעודת לידה.

יש לציין כי אין המדובר ברשימה סגורה של מסמכים, וכל מקרה יבחן לגופו.

חשוב להדגיש כי על אף שכבר לפני מספר שנים ארצות הברית הוסיפה את ישראל לרשימת המדינות אשר אזרחיהן עשויים לקבל ויזת E-2, התנאים הסופיים של התקנות של משרד הפנים הישראלי טרם אושרו ועד שתאושרנה הן לא תכנסנה לתוקף, ואזרחים ישראלים לא יוכלו לקבל ויזת E-2. אולם, ייתכן כי בחודשים הקרובים ההליך יתאפשר גם לאזרחים ישראלים, על כן, חשוב להסדיר את פעילות העסק ולוודא עמידת המשקיע, החברה והעובדים בקריטריונים הנדרשים. בטרם הגשת בקשה רשמית לויזת E-2,  מומלץ להתייעץ עם עו”ד לענייני הגירה.